Nele VTI Brugge - School voor wetenschap en techniek
Leerlingenzorg


Bij problemen zijn de eerste aanspreekpunten de leerkrachten en uiteraard de titularis. Zij zijn de bezielers van de klas en zullen helpen waar het kan.

Daarnaast zijn er in het VTI Brugge drie ervaren leerlingbegeleiders werkzaam. Dit zijn de mensen die rustig de tijd kunnen vrijmaken voor een babbel als het nodig is. De leerlingbegeleiders zorgen voor een luisterend oor en helpen mee zoeken naar een gepaste oplossing. Ook voor de ouders staan zij paraat.

In wekelijks overleg met het CLB Brugge(n), de opvoeders en de directie worden de leerlingen met studie- en/of gedragsmoeilijkheden besproken en worden concrete actiepunten uitgewerkt.
De leerlingbegeleiders onderhouden ook de contacten met externe diensten.

Het GOK-team (Gelijke Onderwijs Kansen) neemt extra initiatieven voor de allerzwaksten en zorgt voor de praktische regelingen en organisatie hiervan. In het kader van het GOK-beleid is er speciale aandacht voor:

• inhaallessen: Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, praktijkvakken
• studiebegeleiding: organisatie huiswerk, leren leren
• anderstaligen: begeleiden bij taal (Nederlands)

Zijn er problemen op schoolniveau, dan worden die aangepakt door de leerlingenraad en door de schoolraad. Het VTI Brugge schenkt speciale aandacht aan leerlingen met dyslexie.
Dyslexie


In onze school zitten een groot aantal dyslectische leerlingen.
Omdat dyslectici vaak beter driedimensioneel denken kiezen ze vlugger voor techniek.
Ook opteren ze voor technisch onderwijs omdat in een aantal richtingen de taalcomponent toch lichter uitvalt dan in algemeen vormend secundair onderwijs.

Voor onze leerlingen met dit leerprobleem biedt het VTI de volgende ondersteuning.

- We gaan ervan uit dat dyslectische leerlingen recht hebben op een aantal tegemoetkomingen, de zogenaamde STICORDI maatregelen wat staat voor STImuleren, COmpenseren, Remediëren en DIspenseren. Hier beklemtonen we de weg naar zelfstandigheid. Ook voor de dyslectische leerlingen moet dit ons doel zijn. Ons beleid mag in geen geval de leerling verlammen of in een afhankelijke positie duwen.

- Claro proefwerken: in alle klassen (zowel TSO als BSO, van 1 tot en met 6) maken de dyslectische leerlingen hun taalproefwerken voor een pc. Op de computer staan alle examenvragen als claro-bestandje. Een team van leerkrachten heeft telkens alle vragen ingelezen voor alle proefwerken Nederlands, Frans, Engels en Duits. De leerling kiest er zelf voor om die vragen al of niet te beluisteren.
- cursussendatabank: We leren de leerlingen omgaan met gratis voorleessoftware die WORD en pdf documenten voorleest. We bieden heel wat cursussen digitaal aan, zodat ze die thuis door het programma kunnen laten voorlezen.
Dyscalculie


In onze school zitten enkele leerlingen met dyscalculie. Deze leerstoornis kan zich op verschillende manieren stellen. Sommige leerlingen hebben moeite met hoofdrekenen of hebben weinig vat op de structuur van getallen (eenheden, waarde). Anderen kunnen onvoldoende vlug overweg met de tafels van vermenigvuldiging; evengoed kunnen tijd en ruimte, meetkunde een probleem vormen.

Leerlingen met dyscalculie kunnen zeker in de praktisch-technische afdelingen of in het beroepsonderwijs hun toekomst beginnen uitbouwen. Aangepaste hulpmiddelen kunnen de moeilijkheden die zich stellen bij wiskunde, technische vakken, … overbruggen.
Een werkgroep van wiskundeleerkrachten en leerlingenbegeleiding kwam hier rond bijeen in samenwerking met het CLB Brugge(n).
Om van de dyscalculiemaatregelen te kunnen genieten, dienen wij te beschikken over een attest. Graag ontvangen we van de diagnosesteller een advies omtrent mogelijke ondersteunende maatregelen voor de leerling. Zo kunnen wij onze hulp hierop afstellen.
Met dit advies overleggen de leerlingenbegeleiding en de leerkracht wiskunde welke stappen er van toepassing zijn: naast de algemene maatregelen kunnen er op sommige momenten nog individuele hulpmiddelen toegelaten worden (vb. het gebruik van een fiche, tafelkaart, rekenmachine…). Met de betrokken ouders wordt hier natuurlijk over gecommuniceerd.