Internaat
Pedagogisch ProjectEen plaats om te leven

Dit is voor ons de belangrijkste pijler van het internaat – een plaats om te leven.  We proberen mee te gaan met de hedendaagse stromingen en proberen ons leefklimaat daar in te passen.  We willen de internen kansen bieden om voor zichzelf een vaste leefstructuur uit te bouwen. Een duidelijke structuur, een vast dagritme en waardeopvoeding zijn zaken die we hen in eerste instantie aanbieden.
Onze internen leven hier 5 dagen in de week.  Zij moeten het dus naar hun zin hebben. Het internaat moet een beetje thuis worden. “Gedwongen plaatsingen” zijn dan ook ten zeerste af te raden. We voelen meer en meer aan dat internaten veelal een noodzaak zijn.
Onze maatschappij wordt gekenmerkt door prestatiedrang en waardevervaging. Ons internaat biedt de jongeren een rustpunt en een houvast die zij broodnodig hebben om hun persoonlijkheid ten volle te ontwikkelen. Naast de school en het gezin, maar ook samen met hen werken wij aan de opvoeding van de ons toevertrouwde jongeren.

Daarom krijgen zij kansen tot initiatief en inspraak, aangepast aan hun leeftijd en mogelijkheden. Ze vinden sterkte in duidelijke richtinggevende structuren.Daartoe trachten we een open leefklimaat te scheppen waarbij de opvoeders tussen de internen leven en waarden beleefd kunnen worden zoals:

• vrijheid en verantwoordelijkheid
• sociale inzet
• een voorname levensstijl
• relatiebekwaamheid
• zelfstandig en kritisch oordeel
• inzet voor studie
• zinvolle ontspanning
 
Op weg naar zelfstandigheid

Op ons internaat werken we met leefgroepen per graad – te vergelijken met de graadsindeling van de school; 1ste , 2de  en 3de graad.

Naarmate de internen ouder worden, proberen we hen steeds meer verantwoordelijkheidszin mee te geven.
In de 1ste graad begeleiden we de internen strikt op het gebied van studie (in de studiezaal), hygiëne en ontspanning.

Vanaf de 2de graad studeren de internen op kamer.  De opvolging omtrent studie, hygiëne en ontspanning blijft.  De internen krijgen een kort vrij moment op woensdagmiddag.  Meer en meer verwachten we van hen dat ze zich (spontaan) houden aan de gemaakte afspraken. 

Onze oudste internen moeten zich nu volop bewijzen.  De  studie wordt  minder kortbij opgevolgd, ze moeten leren zelfstandig werken. Er is echter nog steeds mogelijkheid tot begeleiding en uitleg indien nodig.  De ontspanningsactiviteiten zijn niet meer verplicht.  Af en toe krijgen ze een vrij moment.
 
Een plaats om te studeren

We proberen een studie bevorderend klimaat te creëren waarin plaats is voor een goede studie-ijver en een optimale studietijd. Door overleg met school, ouders, CLB en andere externe diensten proberen we elke intern zo goed mogelijk te volgen. Indien nodig werken we mee aan een meer gespecialiseerde begeleiding. Het internaat is een groepsgebeuren maar toch proberen we voldoende aandacht te schenken aan het individu. Individuele begeleiding mag echter geen vereiste zijn… 

De jongste internen uit het 1ste en 2de jaar studeren samen in groepsverband in de studiezaal.
Voor de oudere internen vanaf het 3de jaar stimuleert het kamerleven het zelfstandig studeren en werken .
Voor wie studeren een haast onmogelijke opdracht geworden is, kan rekenen op extra hulp om de schoolloopbaan tot een goed einde te brengen.


Een vrij internaat

Ondanks de "verscheidene" samenstelling van onze internaatsgroep willen we hen benaderen vanuit een katholieke levensvisie. Elke begeleider tracht deze visie te beleven en te vertolken in zijn relatie tot de jongeren. Van onze internen verwachten we dat zij aan bezinnende activiteiten deelnemen. Als zij zelf een andere overtuiging hebben, wordt van hen verwacht dat zij de visie van de school respecteren (zoals ook wij hun overtuiging respecteren)